Sykehusutvalgets utredning er kommet

Sykehusutvalget ved professor i helseøkonomi Jon Magnussen (bildet) overleverte sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol.

Sykehusutvalget har gitt en vurdering av erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen. De har også kommet med forslag til tiltak og endringer i styringen av sykehusene som kan bidra til effektiv bruk av ressurser og spesialisthelsetjenester av god kvalitet.

Helseminister Ingvild Kjerkol, Ap

– Vi har nå fått en grundig og god utredning fra Sykehusutvalget. Jeg er glad for at utvalget er samstemte om en rekke forslag som kan bidra til å styrke vår felles helsetjenestene ved å gjøre styringen i helseforetaksmodellen bedre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Målet er at vi skal kunne levere enda bedre spesialisthelsetjenester til innbyggerne våre.

Utvalget har også sett på hvordan samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bli bedre, og de har kommet med forslag til hvordan helseforetakene kan ivareta medvirkning fra lokale og regionale politiske myndigheter på en bedre måte – slik at man kan sikre mer demokratisk innflytelse i styringen av sykehusene. Utvalget foreslår også å gjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp og de foreslår en mer gunstig finansiering av sykehusutbygginger.

– Jeg ser frem til å sette meg inn i utredningen og forslagene utvalget har lagt frem. Foretaksmodellen har vært gjenstand for mye debatt, og jeg syns derfor det er spennende at et såpass bredt sammensatt utvalg har klart å bli enige om noen felles forslag til konkrete endringer, sier Kjerkol.

– Utredningen vil bli sendt på høring i dag. Jeg ser fram til gode høringsinnspill. De endelige forslagene fra regjeringen vil bli presentert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal legges fram for Stortinget før jul.

Lenke
NOU 2023: 8. Fellesskapets sykehus — Styring, finansiering, samhandling og ledelse